[:en]ProMarket brochure is available[:sl]Brošura ProMarket je na voljo[:]

[:en]If you need more information about ProMarket event, please download ProMarket brochure. Attention! Most accurate program is still available on webpage www.promarket.si.[:sl]V kolikor želite dobiti vse informacije o februarskem dogodku, si naložite celotno brošuro ProMarket. Pozor! Najaktualnejši program kongresa in delavnic je še vedno na spletni strani www.promarket.si.[:]

[:en]Happy new year![:sl]Srečno v novem letu![:]

[:sl]Spoštovani tržniki, voščimo vam preko interneta. Pri tem pa ne zanemarjamo pisne ali celo osebne komunikacije, ki jo vsi še kako potrebujemo v teh časih. Poleg vseh e-čestitk, ki ste jih prejeli te dni, ves čas razmišljam, kaj je pri tej posebnega. Posebno je predvsem to, da sem jo naredil sam.. Vzelo mi je kar Preberite več o [:en]Happy new year![:sl]Srečno v novem letu![:][…]

[:en]Internet Evolution has paved the Way for Online Video Advertising[:sl]Evolucija spleta utirila spletno video oglaševanje[:]

[:en]The beginnings of online video can be traced back to when this type of content was little more than poorly-made video bloopers intended to help generation Z to fight off boredom. In the beginning, neither the content nor the audience corresponded to advertisers and the image conveyed through stylised advertisements. Last year, however, the market reached a turning point.

Improvements in ad serving technologies on web pages have significantly increased the ability to reach the target audience in places that ultimately proved out of reach to radio and television. The penetration of broadband internet has provided numerous technological opportunities. It is, therefore, little wonder that research points to increasing use of video.[:sl]Zametki spletnega videa segajo v obdobje, ko so bile te vsebine videti kot ponesrečene video smešnice, namenjene preganjanju dolgčasa generacije Z. Če na začetku niti vsebine niti publika nikakor niso ustrezali oglaševalcem in podobi, ki so jo podajali skozi stilizirane oglase, je v lanskem letu trg doživel prelomnico.

Z izboljšanjem tehnologij za serviranje oglasov na spletnih straneh so se občutno povečale možnosti doseganja ciljne publike tam, kjer se je doseg radia in televizije dokončno ustavil. Penetracija širokopasovnega dostopa do interneta je odprla številne tehnološke priložnosti, zato ni čudno, da raziskave kažejo vse pogostejšo rabo videa.[:] […]

[:en]How much profit you made with your mobile phone?[:sl]Kako dobro vam služi vaš mobilnik?[:]

[:sl]Po prihodu mobitelov v Slovenijo je število njihovih uporabnikov strmo naraščalo. Danes nam služijo kot pomembna komunikacijska orodja, pred časom pa so postali tudi pomemben oglaševalski medij.

Storitev Mooble je še korak naprej v oglaševanju, saj ne gre za splošno pošiljanje SMS sporočil, ampak za obojestranske koristi med oglaševalci in uporabniki. [:en]Since mobile phones arrived in Slovenia, the number of mobile phone users has risen drastically. Today, mobile phones serve as an important communication tool and, lately, also as an important advertising medium.

The Mooble service is a step further in advertising, as it does not only involve the general sending of text messages, but offers benefit for both advertisers and users. [:] […]

[:en]Does a young company need a marketing agency?[:sl]Kdaj podjetje potrebuje marketinško agencijo?[:]

[:en]One of the basic objectives of marketing is to focus on the needs and wishes of the consumers or partners in the exchange. The establishment of long-term objectives, such as developing a reliable and recognisable brand name, loyal and satisfied customers and markets, are the main and most important marketing challenges. Integration of the manufacturer, the object of exchange and the customers of goods and/or services is thus required.

[:sl]Eden od osnovnih ciljev marketinga je osredotočenost na potrebe in želje potrošnikov oziroma partnerjev v menjavi. Postavljanje dolgoročnih ciljev kot so zanesljiva in prepoznavna blagovna znamka, zvesti in zadovoljni potrošniki, razvijajoč trg so glavni in najpomembnejši izzivi marketinga. Torej povezovanje proizvajalca, predmeta menjave in odjemalca blaga in/ali storitve. [:] […]

[:en]Your Exterior can become one of the Crucial Marketing Communication Tools [:sl]Vaša fasada lahko postane ena izmed ključnih orodij marketinškega komuniciranja[:]

[:sl]Ali vam velika zunanja površina vaše stavbe dobro služi? Ste pomislili, da bi vam služila kot komunikacijski medij – uporabite jo za hitre akcije in reklamiranje blagovne znamke, logotipa

Najnovejša tehnologija projeciranja s projektorji, vam omogoča zunanje nočno oglaševanje, ki v vseh pogledih prekaša ostale nočne reklame. Logotopi so namenjeni profesionalni projekciji logotipov in reklamnih sporočil za projeciranje tudi v slabših pogojih.

[:en]Do you make good use of the large exterior surface of your building? Have you ever thought about it as a communication media used for quick advertising campaigns or promotion of a trademark, logo etc.

The most recent projection technology by means of projectors enables external night-time advertising, which surpasses all other night-time advertising methods in all respects. Gobotops are designed for professional projection of logos and advertising messages even in unfavourable conditions.

[:] […]

[:en]Free direct marketing service[:sl]Brezplačna storitev direktnega marketinga[:]

[:sl]

Nova spletna aplikacija za potrebe pošiljanja nenaslovljenih pošiljk

Pri pripravi letakov, brošur, katalogov, … moramo z vidika pošiljatelja predvideti določene stroške, ki jih bomo imeli za pripravo, oblikovanje, tisk in nenazadnje samo distribucijo, ki je pomembna, da naše sporočilo pride v prave roke.

Ocena stroškov distribucije nenaslovljenih pošiljk nam lahko vzame veliko časa, saj moramo predvideti vse elemente. Informacijska tehnologija nam je omogočila, da na hiter in lahek način zajamemo količinske in cenovne elemente distribucije in si samostojno pripravimo informativno ponudbo za distribucijo nenaslovljenih pošiljk.

[:en]New Web Application for Sending Unaddressed Mail

When creating flyers, brochures, catalogues etc, the sender must take into account certain costs, including preparation, design, print and, also, distribution, which is crucial in order to deliver the message to the right person.

Estimating the costs of unaddressed mail distribution can be very time consuming because of all aspects that need to be taken into account. Information technology has made it possible to cover the quantity and price elements of distribution quickly and easily, and to independently prepare an informative offer for the distribution of unaddressed mail.

[:] […]

[:en]Wrap the Text up and Put a Bow on it[:sl]Voščilom pripnite zlato pentljo[:]

[:sl]Mnogokrat se najdemo v stresnem položaju, ko ne vemo, kako obrniti besede, da bodo zvenele prav. Še posebno nam je nerodno, ko je treba besedilo zaviti v celofan in mu pripeti zlato pentljo. Simfonija besed je lahko najlepša,in vendarle izjemno zapletena igra, ki smo ji že v maternem jeziku marsikdaj težko kos, kaj šele, da bi se je igrali v tujem jeziku, kjer nam rado spodrsne že pri prevodu osnovnih besed in pojmov. Zdravilo za bolezen, ki se imenuje neznanje ali pomanjkljivo znanje seveda obstaja. [:en]Corporate staff often find themselves in stressful situations in which they do not know how to word the text properly to make it sound right. This is especially difficult when words need to be “wrapped up and tied with a bow”. Although a string of words can be turned into the most beautiful symphony, this is often the most complex task to perform. It is difficult even in a person’s native language, let alone in a foreign one, where slips can be experienced even in translating the most basic words and concepts. However, a remedy for the “condition” called “the lack of expert knowledge” is not hard to find. [:] […]

[:en]Discounts and cut prices do not expanding sales![:sl]Popusti in nižanje cen ne večajo prodaje![:]

[:sl]Spremembe v gospodarstvu, kažejo različne premike tudi v prodajnih pristopih pri nakupnih odločitvah. Nižanje cen se zdi samoumevno v obdobju gospodarske krize, vendar ali je to res učinkovito orodje?[:en]Changes in the economy are also reflected in different shifts occurring in the sales approaches and purchase decisions. Lower prices seem to be a normal thing in the period of economic crisis, but the question is whether lower prices are a truly effective means of selling?[:] […]

[:en]Light: A Source of Life or a Sales Instrument?[:sl]Svetloba vir življenja ali prodaje?[:]

[:sl]Naravna svetloba predstavlja vir našega življenja, vendar pa si življenja tudi brez umetne svetlobe skoraj ne predstavljamo več. Z umetno svetlobo dosegamo poleg nadomestila naravne svetlobe, še vrsto drugih učinkov. [:en]Natural light is a source of life, yet we can now hardly imagine life without artificial lighting as well. Besides serving as a substitute for natural light, artificial light provides much more.  [:] […]