10 glavnih smernic direktnega marketinga

Direktni marketing se je v zadnjih letih občutno spremenil, posledica tega je, da prodajna pisma, ki so delovala včasih, danes ne delujejo več. Čeprav mislimo, da je recesija razlog za slab odziv, se je izkazalo, da je potrebno vzroke iskati drugje. Dejstvo je, da smo ljudje vsakodnevno obkroženi z okoli 3000 oglasnimi sporočili, ki so Preberite več o 10 glavnih smernic direktnega marketinga[…]

Email marketing: 11 nasvetov za izdelavo prijavnega obrazca na e-sporočila

[:en] Potrebno je pričeti že pri temeljih, pri prijavi na e-obveščanje. Poleg zanimanja uporabnika za prijavo na vašo emailing listo za obveščanje, je potrebno z uporabnikom navezati določeno stopnjo zaupanja. Ta se začne že pri samem obrazcu za prijavo na obveščanje. Dobro oblikovan obrazec vam lahko prinese dolgoročno razmerje z vašimi uporabniki, ki bodo vaša Preberite več o Email marketing: 11 nasvetov za izdelavo prijavnega obrazca na e-sporočila[…]

[:en]Does a young company need a marketing agency?[:sl]Marketinška agencija za mlado podjetje?[:]

[:en]One of the basic objectives of marketing is to focus on the needs and wishes of the consumers or partners in the exchange. The establishment of long-term objectives, such as developing a reliable and recognisable brand name, loyal and satisfied customers and markets, are the main and most important marketing challenges.

[:sl]Eden od osnovnih ciljev marketinga je osredotočenost na potrebe in želje potrošnikov oziroma partnerjev v menjavi. Postavljanje dolgoročnih ciljev kot so zanesljiva in prepoznavna blagovna znamka, zvesti in zadovoljni potrošniki, razvijajoč trg so glavni in najpomembnejši izzivi marketinga. Torej povezovanje proizvajalca, predmeta menjave in odjemalca blaga in/ali storitve. Informiranje, izobraževanje in promoviranje so smiselna in uspešna kombinacija vzpostavljanja komunikacijskega ravnovesja. [:] […]

[:en]A Simple Recipe for Greater Profit by Means of a Website[:sl]Preprost recept do več dobička s pomočjo spletne strani[:]

[:sl]Na dobičkonosnost spletne strani vplivajo 3 pomembni dejavniki oziroma spremenljivke: Obisk, Pretvorba in Vrednost kupca. Pa poglejmo kako optimizacija vsakega izmed teh treh dejavnikov vpliva na končni uspeh in dobičkonosnost spletne strani in kako izboljšati vsakega izmed teh treh dejavnikov.

[:en]Website profitability is influenced by three important factors or variables: 1) site traffic, 2) conversion rate, and 3) buyer value. Let’s take a look at a) how the optimisation of each of these three factors affects the final success and profitability of a website, and b) how to improve each of the three factors.
[:] […]

[:en]ProMarket brochure is available[:sl]Brošura ProMarket je na voljo[:]

[:en]If you need more information about ProMarket event, please download ProMarket brochure. Attention! Most accurate program is still available on webpage www.promarket.si.[:sl]V kolikor želite dobiti vse informacije o februarskem dogodku, si naložite celotno brošuro ProMarket. Pozor! Najaktualnejši program kongresa in delavnic je še vedno na spletni strani www.promarket.si.[:]

[:en]Internet Evolution has paved the Way for Online Video Advertising[:sl]Evolucija spleta utirila spletno video oglaševanje[:]

[:en]The beginnings of online video can be traced back to when this type of content was little more than poorly-made video bloopers intended to help generation Z to fight off boredom. In the beginning, neither the content nor the audience corresponded to advertisers and the image conveyed through stylised advertisements. Last year, however, the market reached a turning point.

Improvements in ad serving technologies on web pages have significantly increased the ability to reach the target audience in places that ultimately proved out of reach to radio and television. The penetration of broadband internet has provided numerous technological opportunities. It is, therefore, little wonder that research points to increasing use of video.[:sl]Zametki spletnega videa segajo v obdobje, ko so bile te vsebine videti kot ponesrečene video smešnice, namenjene preganjanju dolgčasa generacije Z. Če na začetku niti vsebine niti publika nikakor niso ustrezali oglaševalcem in podobi, ki so jo podajali skozi stilizirane oglase, je v lanskem letu trg doživel prelomnico.

Z izboljšanjem tehnologij za serviranje oglasov na spletnih straneh so se občutno povečale možnosti doseganja ciljne publike tam, kjer se je doseg radia in televizije dokončno ustavil. Penetracija širokopasovnega dostopa do interneta je odprla številne tehnološke priložnosti, zato ni čudno, da raziskave kažejo vse pogostejšo rabo videa.[:] […]

[:en]Free direct marketing service[:sl]Brezplačna storitev direktnega marketinga[:]

[:sl]

Nova spletna aplikacija za potrebe pošiljanja nenaslovljenih pošiljk

Pri pripravi letakov, brošur, katalogov, … moramo z vidika pošiljatelja predvideti določene stroške, ki jih bomo imeli za pripravo, oblikovanje, tisk in nenazadnje samo distribucijo, ki je pomembna, da naše sporočilo pride v prave roke.

Ocena stroškov distribucije nenaslovljenih pošiljk nam lahko vzame veliko časa, saj moramo predvideti vse elemente. Informacijska tehnologija nam je omogočila, da na hiter in lahek način zajamemo količinske in cenovne elemente distribucije in si samostojno pripravimo informativno ponudbo za distribucijo nenaslovljenih pošiljk.

[:en]New Web Application for Sending Unaddressed Mail

When creating flyers, brochures, catalogues etc, the sender must take into account certain costs, including preparation, design, print and, also, distribution, which is crucial in order to deliver the message to the right person.

Estimating the costs of unaddressed mail distribution can be very time consuming because of all aspects that need to be taken into account. Information technology has made it possible to cover the quantity and price elements of distribution quickly and easily, and to independently prepare an informative offer for the distribution of unaddressed mail.

[:] […]

[:en]My money for a good think – Chris Catchpole[:sl]Moj denar za dobro stvar – Chris Catchpole[:]

[:en]British eminent of direct marketing Chris Catchpole from the agency catchpole & friends, who will be the speaker of event ProMarket in Ljubljana, represents some not only superior creative even highly successful direct marketing cases – but he also asks himself why all of charitable areas.[:sl]Ugledni britanski direktni tržnik Chris Catchpole iz agencije catchpole&friends, ki bo  tudi eden izmed predavateljev na ProMarket-u, predstavlja nekaj ne le vrhunsko kreativnih, tudi izjemno uspešnih projektov direktnega marketinga – a se tudi sam sprašuje, zakaj so vsi iz dobrodelnega področja.[:] […]