[:en]Wrap the Text up and Put a Bow on it[:sl]Voščilom pripnite zlato pentljo[:]

[:sl]Mnogokrat se najdemo v stresnem položaju, ko ne vemo, kako obrniti besede, da bodo zvenele prav. Še posebno nam je nerodno, ko je treba besedilo zaviti v celofan in mu pripeti zlato pentljo. Simfonija besed je lahko najlepša,in vendarle izjemno zapletena igra, ki smo ji že v maternem jeziku marsikdaj težko kos, kaj šele, da bi se je igrali v tujem jeziku, kjer nam rado spodrsne že pri prevodu osnovnih besed in pojmov. Zdravilo za bolezen, ki se imenuje neznanje ali pomanjkljivo znanje seveda obstaja. [:en]Corporate staff often find themselves in stressful situations in which they do not know how to word the text properly to make it sound right. This is especially difficult when words need to be “wrapped up and tied with a bow”. Although a string of words can be turned into the most beautiful symphony, this is often the most complex task to perform. It is difficult even in a person’s native language, let alone in a foreign one, where slips can be experienced even in translating the most basic words and concepts. However, a remedy for the “condition” called “the lack of expert knowledge” is not hard to find. [:][:sl]Nudijo nam ga usposobljeni strokovnjaki, ki vedo, kako se besedam streže. S tujimi in domačimi besedili se najelegantneje in seveda poklicno igrajo tekstopisci, lektorji, prevajalci in sodni tolmači, od katerih ima vsak svojo vlogo pri oblikovanju besedil.

Ali ste vedeli, da je tekstopisec poklic?

Prava beseda na pravem mestu v današnjem marketinško-prodajnem svetu zavzema velik pomen, zato si v medsebojni komunikaciji in komunikaciji s ciljno publiko ne moremo privoščiti nerodno oblikovanih  besedil. Tekstopisec je še kako dobrodošel pri pripravi avtorskih besedil, ki obsegajo vse, od kratkih dopisov, obvestil in vabil, do pisanja reklamnih sloganov, tekstov o vizijah podjetij, nagovorov v katalogih, besedil za marketinške namene ter govorov na svečanih obletnicah, promocijah, predstavitvah idr. Pomembno je vedeti, komu so oziroma bodo naše besede namenjene in kakšna je njihova sporočilna vrednost. Vprašati se je potrebno, ali besedila predstavljajo zgolj podlago za osnovno razumevanje določenega koncepta, so morda namenjena interni uporabi, ali služijo posredni ali neposredni komunikaciji s strankami, kjer sta pomembna tudi barva in ton jezika v povezavi s kulturnimi posebnostmi okolja, v katerem se bo tekst uporabljal.

Delo prevajalca

Besedila se torej med seboj razlikujejo tako po svoji zahtevnosti kot po uporabi strokovnega jezika. Vsebin pogodb ne moremo primerjati z marketinško-komercialnimi vsebinami. V prvem primeru morajo biti vsebine jasno in nedvoumno podane, medtem ko je pri marketinško-komercialnih besedilih glavni cilj ohraniti bistvo prevedenega besedila. Vse to morajo pri svojem delu upoštevati tudi prevajalci, tem pa so v veliko in nepogrešljivo pomoč tudi rojeni govorci. Na ta način dobimo najprimernejše prevedeno besedilo, ki je ustrezno slogovno naravnano glede na okolje, v katerem bo besedilo uporabljeno, in ohranja specifično naravnanost besedila. Pri prevodih zahtevnih strokovnih besedil prevajalci sodelujejo tudi s strokovnjaki obravnavanega področja, ki s strokovne plati razjasnijo terminološke posebnosti izražanja.

Lektoriranje

Tako. Besedilo smo spisali, ga prevedli v želeni jezik, obarvali z najprimernejšo slogovno barvo in ga zavili v celofan. Potrebujemo še zlato pentljo – lektoriranje, ki je zadnja operacija v pripravi besedil za javno objavo. Besedila je potrebno ob končni postavitvi katalogov, plakatov, spletnih strani in ostalega ponovno lektorirati, saj lahko zaradi predhodne tehnične obdelave vsebujejo napake. Zahtevnejša in obsežnejša besedila so mnogokrat zbir informacij iz različnih virov, ki so med seboj večinoma besedno ali slogovno neusklajena. Profesionalen lektor poskrbi za pravopisno pravilno in ustrezno poenoteno besedilo. Kot najboljši so se izkazali lektorji, ki so hkrati tudi rojeni govorci in ki združujejo svoj materni jezik s formalno jezikoslovno izobrazbo. Naravnim govorcem pa se uspešno pridružujejo tudi visoko usposobljeni lektorji z ustrezno formalno izobrazbo.

Sodno overjeni prevodi

Pentljico smo dodali in darilo je potrebno vročiti. Kaj pa, če smo zavili napačno darilo in padli v nemilost pri katerem od tujih pravosodnih organov, kateremu moramo predložiti ustrezno prevedeno dokumentacijo ali druga besedila? Kako nam lahko pomaga prevajalec?

V tem primeru  nam lahko pomaga le zaprisežen sodni tolmač, ki je pooblaščen za prevajanje uradnih listin in dokumentacije, imenuje pa ga minister za pravosodje RS. Sodni tolmač jamči za kakovostno izvedbo prevodov in je zanje tudi osebno odgovoren. Navadno se sodno overi prevode izpisov iz sodnega registra, potrdila o davčnih številkah, izpise iz AJPES-ovega registra  ipd. Za fizične osebe pa so to po navadi poročni listi, diplome, spričevala, različni osebni dokumenti in drugo.

Brezplačni prevodi voščilnic

Znanje jezika je čudovito darilo, ki povezuje ljudi, briše meje ter ohranja stara prijateljstva in vzpostavlja nova. Jezik je vse: je ljubezen, spoštovanje, posel in priložnost. Zaradi jezika se meje rušijo in vse bolj nam je jasno, da komunikacijskih preprek ni. Zato pa, dragi ljubitelji dobre besede in tisti, ki se zavedate pomena pravilno postavljenih misli in informacij: pričnite s pravo besedo zdaj, kajti k še tako majhnemu darilu sodi drobna pozornost v obliki lepe besede.

Predpraznični čas je pravšnji, da svojim poslovnim partnerjem in prijateljem izkažete lepo gesto z voščilom v njihovem jezku. Prevajalsko podjetje Translat svojim strankam nudi brezplačno prevajanje voščil v angleški jezik, zato da bodo vaše dobre želje lahko segle tudi preko meja! Več info: www.translat.si

Članek pripravila: Damijana Škrlj[:en]This remedy comes in the form of solutions offered by professionals who know how to play this game of words. Texts in foreign and native languages are usually created in the most elegant manner by copywriters, polished by proofreaders, and then translated by translators or court-sworn translators, each adding an extra string to the bow.

Professional Copywriters

In today’s world of sales and marketing, it is of crucial importance to select the right words for every occasion. For this reason, companies cannot afford to send out awkwardly worded messages. Copywriters are more than necessary when it comes to preparing text such as short letters of communication, notifications, invitations, advertising campaign slogans, company visions, catalogue introductions, marketing material, and speeches to be made on anniversaries, promotional events, demonstrations etc. It is important to know for whom the text is intended and what is its communication value. It is important that we ask the question whether a text will merely serve to provide a basic understanding of a certain concept; whether the text is intended for internal use or for direct or indirect communication with clients, where both the colour and tone of language in relation to cultural properties of the specific environment in which the text will be used, is also important.

Translation Services

Texts therefore differ both in their complexity as well as in their use of expert terminology. The content of contracts cannot be compared to marketing-commercial contents. In the first case, the content must be presented clearly and unambiguously, while the main goal of marketing and commercial texts is to preserve the core message of the original. When a text is being translated, all these aspects must also be considered by translators, who work with the indispensable and valuable support of native speakers. The result is that we get the most adequately translated text which is worded using a style of language suitable for the environment the text will be used in, while at the same time preserving the features of the original. In translating complex texts specific to a certain field, professional translators work with experts in the respective subjects who help clarify the meaning in terms of special features found in the terminology.

Proofreading

Once the text has been drawn up, translated into the target language and enriched with the most suitable language style, you can say it is wrapped up. All that is needed now is a gold bow to polish the text up to perfection. This bow is called proofreading.

After the final layout of catalogues, posters, websites and similar material, texts usually require a second review and a proofreading check in order to make sure the DTP processing of the text has not altered it any way. More complex and extensive texts often represent a cluster of information collected from different sources which are generally not harmonised in terms of wording and style. A professional proofreader will apply the rules of orthography to unify the entire text. The best proofreaders are those who proofread texts written in their native languages and, at the same time, combine their native language with a formal linguistic education. Native speakers can work successfully in a team with highly competent proofreaders who work on texts written in their second or acquired language and who have also received formal education in the respective language.

Court-sworn Translations

Now that we have tied the bow, the present needs to be delivered. What happens if the wrapping is unsuitable? We could even find ourselves violating the regulations of foreign legislative authorities which need to be presented with translated documents or other legal papers? How can a translator be utilised in such cases?

In instances like these, we can only be helped by a professional translator, who is also certified for translating official documents and papers and is appointed by the Minister of Justice of the Republic of Slovenia (or an official authority competent for such appointments in the relevant country). The court-sworn interpreter guarantees a high-quality translation service and is held personally liable for every translation they perform. Translations of court register extracts, tax number certificates, certificates issued by public records agencies etc., usually require translation by a court-sworn interpreter. For the average customer, court-sworn interpreters can also translate diplomas, education certificates, personal ID documents, etc.

Free-of-charge Translations of Greeting Cards

Excellent command of a foreign language is a wonderful gift which brings people together, erases boundaries, and helps preserve old friendships and establish new ones. Language is everything: It can express love and respect as well as present business details and create opportunities. Thanks to language services, people are becoming increasingly aware that communication boundaries have become virtually non-existent. And for this reason, dear lovers of good word and those who are aware of the significance found in accurate wording, now would be the right time to start using proper words at the proper time, since any present, no matter how small, will only serve its purpose when accompanied by adequate wording.

The time around Christmas and New Year is the right moment to surprise your partners and friends with a nice gesture and send them a season’s greeting card in their native language. The Translat translation company offers their corporate clients free translation services of season’s greetings from the Slovene to the English language and vice versa, so that your good wishes can reach out to those who live outside the borders of your country! For more information, please visit: www.translat.si

Drawn up by: Damijana Škrlj[:][:sl][:en][:]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.